Sprawdź swój Angielski

Poniżej znajduje się test, który pozwoli Ci w przybliżeniu określić poziom Twojej znajomości języka angielskiego.
Kolejne testy ułożone są według rosnącego stopnia trudności. Sprawdź, ile już umiesz!

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 

1. Are they married? – Yes, they ………. .

2. My biology teacher ………. black coffee.

3. Mr Green ………. got three children.

4. Fiona is ………. dentist.

5. Are there ………. glasses in the cupboard?

6. ………. is James from?

7. Are these Becky’s sunglasses? – Yes, they are ………. .

8. ………. you like chocolate?

9. Emma is my ………. sister. She is my favourite aunt.

10. ………. is that dictionary, please?

11. The Jackstones always have lunch ………. 12 o’clock.

12. ………. touch this snake! It may bite you!

13. It’s a beautiful day – the sun is ………. .

14. Claire and Steve are very helpful. ………. parents are helpful, too.

15. I can’t find my ball! – It’s ………. the bed.

16. ………. is my room. Come in, please.

17. ………. is a big swimming pool in their garden.

18. Be quiet! The baby ………. .

19. Jill ………. live in London. She lives in Madrid.

20. Sheila can’t ………. very well.

21. Rosemary ………. the piano in her free time.

22. My father always watches TV ………. the evening.

23. How ………. eggs do you need for the cake?

24. Brenda would like to go to the ………. at the weekend.

25. It’s very hot and ………. today.

Twój test został zakończony. W celu sprawdzenia wyniku prosimy o podanie kilku informacji o sobie.

« Back Next »