Angielski
KURSY
CERTYFIKATOWE
Parallax Effect
JĘZYK ANGIELSKI

First poziom B2

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Kurs trwa w zależności od stopnia intensywności oraz poziomu wiedzy słuchaczy dwa lub trzy semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut.

  • Po zakończeniu kursu słuchacze mają możliwość zdawania egzaminu Cambridge English: FIRST (FCE), organizowanego przez Cambridge English Language Assessment.
  • Certyfikat FIRST jest ważny bezterminowo.

Można go zdawać wielokrotnie w ciągu roku w wersji tradycyjnej (papierowej) lub komputerowo. Najpopularniejsze są sesje organizowane w marcu, czerwcu i grudniu.

Egzamin składa się z 4 części tzw. Papers:

CZĘŚCI EGZAMINU FORMAT CZAS TRWANIA
Część 1

CZYTANIE  I ZASTOSOWANIE STRUKTUR JĘZYKOWYCH

(READING AND USE OF ENGLISH)

Składa się z 7 zadań, zawierających około 2200-2500 słów. Zadania 1-3 to teksty sprawdzające wiedzę gramatyczną i słownictwo (multiple-choice cloze, open cloze, word formation). Zadanie 4 to Key Word Transformations czyli przekształcanie struktur leksykalno-gramatycznych. Zadania 5-7 to sprawdzian umiejętności czytania ze zrozumieniem, zawierający test wyboru czyli multiple choice, gapped text czyli tekst z usuniętymi paragrafami oraz dobieranie odpowiedzi czyli multiple matching. 1 godzina

15 minut

Część 2

PISANIE

(WRITING)

Składa się z 2 zadań, z których pierwsze to rozprawka na 140-190 słów, w której należy odnieść się do postawionego problemu, przedstawionego w paragrafie na około 120 słów. Zadanie drugie to tematy do wyboru, które mogą być napisane w formie: artykułu, listu nieformalnego lub wiadomości elektronicznej (e-mail), sprawozdania lub recenzji , na 140-190 słów. 1 godzina

20 minut

Część 3

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

(LISTENING)

Składa się z 4 zadań, do których jest łącznie 30 pytań. Każde zadanie jest odtwarzane dwukrotnie. Zadania obejmują test typu multiple-choice, czyli test wyboru, sentence completion, czyli uzupełnianie zdań, multiple matching, czyli dopasowywanie prawidłowej odpowiedzi. około

40 minut

Część 4

MÓWIENIE

(SPEAKING)

Kandydaci odbywają rozmowę w parach i oceniani są przez dwóch egzaminatorów. Rozmowa składa się z 4 części, w pierwszej kandydat odpowiada na ogólne pytania o sobie, swojej rodzinie, szkole/pracy, zainteresowaniach. W drugiej porównuje otrzymany zestaw fotografii, w trzeciej dyskutuje z partnerem na podany temat w oparciu o materiał stymulujący w celu podjęcia decyzji,  a w ostatniej kandydaci odpowiadają na pytania egzaminatora na temat związany z materiałem stymulującym. 14 minut

Więcej informacji na temat egzaminu Cambridge English: FIRST można znaleźć na stronie:

http://www.cambridgeesol.org/exalms/fce.htm

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

JĘZYK ANGIELSKI

Advanced poziom C1

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Kurs trwa w zależności od stopnia intensywności oraz poziomu wiedzy słuchaczy dwa lub trzy semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut.

  • Po zakończeniu kursu słuchacze mają możliwość zdawania egzaminu Cambridge English: Advanced (CAE), organizowanego przez Cambridge English Language Assessment.
  • Certyfikat ADVANCED jest ważny bezterminowo.

Egzamin Cambridge English: Advanced można zdawać wielokrotnie w ciągu roku w wersji tradycyjnej (papierowej) lub komputerowo. Najpopularniejsze są sesje organizowane w marcu, czerwcu i grudniu.

Egzamin składa się z 4 części tzw. Papers:

CZĘŚCI EGZAMINU FORMAT CZAS TRWANIA
Część 1

CZYTANIE I ZASTOSOWANIE STRUKTUR JĘZYKOWYCH 

(READING AND USE OF ENGLISH)

Składa się z 8 zadań, zawierających około3000 – 3500 słów. Zadania 1-3 to teksty sprawdzające wiedzę gramatyczną i słownictwo (multiple-choice cloze, open cloze, word formation). Zadanie 4 to Key Word Transformations czyli przekształcanie struktur leksykalno-gramatycznych. Zadania 5-8 to sprawdzian umiejętności czytania ze zrozumieniem, zawierający test wyboru czyli multiple choice, gapped text czyli tekst z usuniętymi paragrafami oraz dobieranie odpowiedzi czyli multiple matching na podstawie 4 krótkich i jednego dłuższego tekstu. 1 godzina

30 minut

Część 2

PISANIE  

(WRITING)

Składa się z 2 zadań, z których pierwsze to rozprawka na 220-260 słów, w której należy odnieść się do dwóch problemów i wytłumaczyć, który jest ważniejszy. Zadanie drugie to tematy do wyboru, które mogą być napisane w formie: artykułu, listu  lub wiadomości elektronicznej (e-mail), sprawozdania, oferty lub recenzji , na 220-260 słów. 1 godzina

30 minut

Część 3

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

(LISTENING)

Składa się z 4 zadań, do których jest łącznie 30 pytań. Każde zadanie jest odtwarzane dwukrotnie. Zadania obejmują test typu multiple-choice, czyli test wyboru, sentence completion, czyli uzupełnianie zdań, multiple matching, czyli dopasowywanie prawidłowej odpowiedzi. około

40 minut

Część 4

MÓWIENIE

(SPEAKING)

Kandydaci odbywają rozmowę w parach i oceniani są przez dwóch egzaminatorów. Rozmowa składa się z 4 części, w pierwszej kandydat odpowiada na ogólne pytania o sobie, swojej rodzinie, szkole/pracy, zainteresowaniach. W drugiej porównuje otrzymany zestaw trzech fotografii, w trzeciej dyskutuje z partnerem na podany temat w oparciu o materiał stymulujący w celu podjęcia decyzji,  a w ostatniej kandydaci odpowiadają na pytania egzaminatora na temat związany z materiałem stymulującym. 15 minut

Więcej informacji na temat egzaminu Cambridge English: Advanced można znaleźć na stronie:

http://www.cambridgeesol.org/exams/cae.htm

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

JĘZYK ANGIELSKI

Proficiency poziom C2

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Kurs trwa w zależności od stopnia intensywności oraz poziomu wiedzy słuchaczy dwa lub trzy semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 minut.

  • Po zakończeniu kursu słuchacze mają możliwość zdawania egzaminu Cambridge English: Proficiency (CPE), organizowanego przez Cambridge English Language Assessment.
  • Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.

Można go zdawać kilkakrotnie w ciągu roku. Najpopularniejsze są sesje w czerwcu i grudniu.

Egzamin składa się z 4 części tzw. Papers:

CZĘŚĆ EGZAMINU  FORMAT  CZAS TRWANIA
Część 1

CZYTANIE i ZASTOSOWANIE STRUKTUR JĘZYKOWYCH

(READING AND USE OF ENGLISH)

Składa się z 7 części:

1.    8 pytań typu multiple-choice (test wyboru) do tekstu z lukami.

2.    Tekst z 8 lukami, które należy uzupełnić jednym słowem.

3.    Tekst z 8 lukami, które należy uzupełnić podanym słowem zmieniając jego formę (słowotwórstwo).

4.    6 przekształceń  zdań z  zachowaniem ich pierwotnego znaczenia, tzw. transformacji ze słowem kluczem, którego nie można modyfikować.

5.    Tekst z 6 pytaniami typu multiple –choice, z czterema odpowiedziami do wyboru.

6.    Tekst, z którego usunięto 7 paragrafów, tzw. gapped text. Należy te paragrafy umieścić w odpowiednim miejscu w tekście. Dla utrudnienia dodany został dodatkowy paragraf, który nigdzie nie pasuje.

7.    Jeden lub kilka tekstów z pytaniami, na które należy znaleźć odpowiedź w odpowiednim paragrafie, tzw. multiple matching.

1 godzina 30 minut
Część 2

PISANIE

(WRITING)

Część pierwsza to rozprawka na temat myśli zawartych w 2 tekstach (ok 100 słów każdy). Zadaniem kandydata jest przeanalizowanie i streszczenie myśli zawartych w powyższych tekstach. W tej części nie ma możliwości wyboru tematu. Należy napisać od 240 do 280 słów.

Część druga to pięć tematów do wyboru, z którego należy opisać jeden, używając od 280 do 320 słów. Może to być artykuł, list, sprawozdanie, recenzja lub rozprawka, bądź zadanie na temat lektury.

1 godzina 30 minut
Część 3

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

(LISTENING)

Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. Pierwsza to 3 krótkie monologi z dwoma pytaniami typu multiple choice każdy, druga uzupełnianie 9 luk w długim tekście (sentence completion), trzecia to rozmowa z 5 pytaniami typu multiple choice i ostatnia to 5 tematycznych monologów z 10 pytaniami, po 2 do każdego z nich. Każde nagranie jest odtwarzane dwukrotnie. Około 40 minut
Część 4

MÓWIENIE

(SPEAKING)

Kandydaci zdają egzamin w parach i oceniani są przez dwóch egzaminatorów. Rozmowa składa się z 3 części, w pierwszej kandydat odpowiada na ogólne pytania o sobie, swojej rodzinie, pracy, zainteresowaniach. W drugiej dyskutuje z partnerem na podany temat w oparciu o materiał stymulujący. W części trzeciej każdy z kandydatów przedstawia 2 – minutową prezentację, po której następuje krótka rozmowa pomiędzy egzaminatorem i kandydatami. 16 minut

Więcej informacji na temat egzaminu Cambridge English: Proficiency można uzyskać na stronie:

http://www.cambridgeesol.org/exams/cpe.htm

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

JĘZYK ANGIELSKI

IELTS poziom C1/C2

Szkoła Języków Obcych Proficiency

Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają zamiar podjąć studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe na uniwersytetach i w innych szkołach wyższych, gdzie wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Uczestnikami kursu może być również młodzież pragnąca rozpocząć naukę w szkole średniej z wykładowym językiem angielskim, jak również osoby emigrujące do Australii, Nowej Zelandii i Kanady.

Kurs trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się 2x w tygodniu po 90 minut lub 1x po 90 minut.

Po zakończeniu kursu słuchacze mają możliwość zdawania egzaminu Cambridge International English Language Testing System – IELTS. Egzamin ten można zdawać w dwóch profilach – akademickim i ogólnym.

  • Dyplom IELTS jest ważny dwa lata.
  • Można go zdawać w Ośrodkach Cambridge English Language
  • AssessmentEgzamin składa się z 4 części tzw. Papers:
 CZĘŚCI EGZAMINU  FORMAT CZAS TRWANIA
 Część 1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

(LISTENING)

 Składa się z 4 tekstów słuchanych tylko raz. Mogą się pojawić zadania typu: multiple choice, short-answer questions, sentence completion, notes/summary/diagram/flowchart/table completion, classification, matching.  około 40 minut
 Część 2

CZYTANIE

(READING)

Składa się z 3 tekstów po 2000-2500 słów każdy. Zadania mogą polegać na wyborze jednej odpowiedzi (multiple choice), dopasowaniu prawidłowej odpowiedzi (multiple matching) oraz wypełnieniu luk w tekście brakującymi zdaniami lub paragrafami (gap filling). 1 godzina
 Część 3

PISANIE

(WRITING)

 Składa się z dwóch zadań – zadanie drugie (tekst minimum 250 słów) jest wyżej punktowane niż pierwsze (tekst minimum 150 słów). 1 godzina
 Część 4

MÓWIENIE

(SPEAKING)

 Rozmowa składa się z 3 części. Pierwsza polega na krótkiej prezentacji swojej osoby, druga na odpowiedzi na podstawie tekstu, ostatnia to dyskusja między kandydatem a egzaminatorem na temat związany z tekstem. 11-14 minut

Części 1 i 4 są identyczne dla profilu akademickiego i ogólnego.
Więcej informacji na temat egzaminu IELTS można znaleźć na stronie:

http://www.ielts.org

Dołącz do słuchaczy szkoły Proficiency

Stawiamy jasne cele, na bieżąco weryfikujemy postępy w nauce i motywujemy do systematycznej pracy. Organizujemy warsztaty językowe oraz konsultacje i doradzamy, jak rozwinąć swój potencjał językowy.

Proponowane dodatkowe kursy :